Uredi vsebino
Domov     Kontakt     Kazalo    
spacer

Elektronske tehtnice arhiv

Uredi vsebino

                                      Elektronska tehtnica - IM 227

 

Elektronski instrument je namenjen za točna in enostavna merjenja mase v prehrambeni, kemični in podobnih industrijah in je sestavni del elektromehanske tehtnice. Namenjen je za obdelavo in prikaz podatkov o merjeni masi. 

 

Instrument IM 227 izdelujemo v več izvedbah. Skupen jim je način delovanja in tehnične lastnosti. Razlikujejo pa se po obliki ohišja, namenu in uporabljenih funkcijah ter v načinu napajanja.

Elektronski instrument je izdelan v skladu z mednarodnimi zahtevami za elektromehanske tehtnice razdreda točnosti (III) in domačimi predpisi. Instrument lahko uporabljamo kot obračunsko merilo in za merjenja v tehnološkem procesu. Instrument lahko priključimo na nadzorni računalnik ali pisalnik.

 

Odlike:

 

· točnostni razred (III) do 3000 d;

· za uporabo v javnem prometu;

· ločljivost do 10.000 d za tehnološki proces;

· digitalno umerjanje - kalibracija;

· digitalno filtriranje vhodnega signala;

· možnost ničliranja in tariranja;

· priključek za standardni pisalnik;

· povezava do 10 tehtnic na en računalnik;

· analogni izhod 4 - 20 mA;

· relejski izhodi za kontrolo nivoja;

 

 

Vklop

 

Napravo priključimo na omrežni ali baterijski vir napajanja. Po vklopu se za 5 sekund prižgejo vsi segmenti LED kazalnikov. V tem času lahko preverimo pravilnost delovanja le-teh.

Sporočilo, da se naprava rekalibrira se pojavlja ob vklopu, 10 sek po vklopu ter kasneje med delovanjem, vsake 3 minute. Med rekalibracijo naprava samodejno odpravlja napake lezenja zaradi spremembe temperature, napajanja ipd..

NIČLIRANJE

Ničliranje je postopek, ko se po vklopu ali ob pritisku na tipko za ničliranje tehtnica postavi v izhodiščni položaj. Naprava samodejno, 10 sekund po vklopu postavi kazalnike na ničlo, če je trenutna vrednost manjša od +- 2% področja tehtanja. Postopek imenujemo začetno ničliranje. V izjemnih primerih je področje delovanja tega postopka do +- 20% področja tehtanja (npr. pri tehtnicah za hemodializo). Ko je naprava v izhodiščnem požaju sveti zelena LED lučka ob napisu 0. Ob dodajanju ali odvzemanju majhnih vrednosti ( <0.5 d ) naprava samodejno sledi spremembi in postavlja tehtnico v izhodiščni položaj. Postopek imenujemo sledenje ničli.

TARIRANJE

Ko je na tehtnici masa, ki jo želimo tarirati, pritisnemo na tipko za tariranje. Na kazalnikih svetijo obe LED lučki, tehtamo lahko iz izhodišča in odčitavamo NETO maso. Sledenje ničle ne deluje.

Ob ponovnem pritisku na tipko LED lučka ugasne, na kazalnikih je ponovno skupna masa.

TARIRANJE ZNANIH VREDNOSTI

Včasih želimo vtarirati vrednost, ki nam je znana npr. težo embalaže ali vozila. V tem primeru lahko vnesemo znano taro z naslednjim postopkom:

·         tehtnica mora biti prazna in v mirovanju

·         pritisnemo tipko za tariranje in jo držimo 3 sekunde

·         s tipkama povečujemo ali zmanjšujemo vpisano vrednost

·         ko dosežemo željeno vrednost tare, ponovno pritisnemo na tipko za tariranje.

·         Tako je vrednost vnešena, kazalnik kaže negativno maso.


PREIZKUS NAPRAVE

Ob pritisku na tipko za preizkus naprave se za 2 sekundi prižgejo vsi kazalniki, naslednje 2 sekundi pa se prikaže kontrolna številka.

Številka mora biti enaka 90 % polne obremenitve tehtnice, dovoljeno odstopanje pa je +- 2 d.

 

Vsi merilni instrumenti so temperaturno preizkušeni.

 

 

Umerjanje:

 

Umerjanje je postopek, v katerem elektronski instrument prilagodimo uporabljenim merilnim celicam in zahtevanim lastnostim celotne tehtnice.

Pri umerjanju se podatki shranijo v spominskem vezju tipa EEPROM in se jih med delovanjem ne da spreminjati. V postopek umerjanja stopimo, ko ob vklopu naprave sklenemo prevez CAL. Prevez uporabniku ni dostopna.

Umerjanje poteka v dveh fazah:

FAZA A - Po končanem sestavljanju in preizkušanju se pri proizvajalcu vpiše večina potrebnih podatkov, tako da uporabnik na mestu vgradnje določi le nujno potrebne parametre. Pri proizvajalcu se določi ojačanje, dolžina besede pretvornika, polariteta, stopnja filtriranja, kriterij mirovanja, tip komunikacije in hitrost prenosa ter oznaka tehtnice.

FAZA B - Umerjanje tehtnice kot celote se izvede na mestu vgradnje, s kontrolnimi utežmi razreda točnosti M1 ali boljčimi. Umerjanje izvrči za to pooblaščena in izučena oseba.

Na mestu vgradnje določimo: obseg tehtanja, vrednost delca, mesto dec. pike in umerjevalne točke. V primeru, da vpisani podatki niso pravilni oz. logični naprava sama odkrije napako in zahteva ponovitev postopka.

PRIKLJUČEVANJE NA PISALNIK ALI RAČUNALNIK

Povezovanje na zunanji pisalnik ali računalnik je možno na več načinov. Standard prenosa je serijski, RS 232 ali RS 485 (ta dovoljuje priklop več tehtnic na isto linijo).

MODE 0 - brez prenosa podatkov

 

V ničelnem načinu ni predvidena serijska povezava. Ko pritisnemo na tipko za izpis, se na kazalniku izpiše NOPRN - ni povezave!

MODE 2 - obojesmerna povezava z računalnikom

 

Ta način je primeren za obojesmerno povezavo računalnika in tehtnice. Iz računalnika lahko v tehtnico pošljemo ukaz za ničliranje, vklop in izklop tare ter zahtevamo podatke o masi.

MODE 3 - sporočilo o meritvi na računalnik

 

Ko je računalnik oddaljen od tehtnic, lahko s tehtnice pošljemo sporočilo o posamični meritvi na računalnik. Sporočilo na računalnik vsebuje: oznako tehtnice, zaporedno št. meritve, vrednost kode A in B, tara in neto vrednost ter stanje tehtnice. Računalnik z odgovorom potrdi sprejem sporočila ali zahteva ponovitev.

 

Primer sporočila:
1 2345 A6666 B7777 T1234.5 N1234.5 STL STH,

MODE 4 - sporočilo o meritvi na pisalnik

 

Za enostavno beleženje posameznih meritev in izračun parcialnega ter skupnega totala lahko napravo povežemo s pisalnikom. Merjena masa mora biti v mirovanju in večja od minimalnega dovoljenega tehtanja, sicer se ob pritisku na tipko izpiše E R R O R .

Za izpis delnega in skupnega totala:
P-TOTAL T-1 1234 KODA A 4321 KODA B 3210
T 001234.5 kg N 001234.5 kg

MODE 5 - povezava računalnika z več tehtnicami

 

V tem načinu lahko komunicira z do 10 zaporedno vezanimi tehtnicami. Vsebina sporočil je podobna MODE 2, le da se v tem načinu tehtnice prepoznavajo glede na oznako.

Na razpolago je komunikacijski programski modul za IBM-PC združljive računalnike.

 

 

Tehnični podatki:

 

VHODNI SIGNAL

 

NAČIN PRETVORBE

 

 

LOČLJIVOST

 

 

TEMP. KOEFICIENT 

 

 

NAČIN UMERJANJA

 

NAPAJANJE MERILNE CELICE

 

TIP PROCESORJA in SPOMINSKIH VEZIJ

 

 

TIP PRIKAZOVALNIKOV

 

 

IZHODI (OPCIJA)

 

 

 

 

NAPAJANJE

 

 

TEMPERATURE 

 

 

 

TOP OHIŠJA

 

+ 0.5 - 3 mV/V

 

20 bit Delta Sigma ADC in digitalno filtriranje - DSP 12.5 - 50 mer/sek

 

do 3000 d, razred (III) OIML R76
do 10.000 d za tehnološka merjenja

 

ničle TKo < 100 ppm / 10 K
ojačenja TKc < 50 ppm / 10 K

 

preko tipkovnice v EEPROM spom. vezju

 

10 V DC, Rmin = 125 Ohm

 

Intel 80C31/80C32
8 k RAM, 32 k EPROM, 1 k EEPROM

 

5 x 14 mm LED 7 segmentni prikazovalniki
2 LED lučki za indikacijo ničle in tare

 

serijski izhod RS 232 C ali
serijski izhod RS 485
analogni izhod 4-20 mA
2 relejska izhoda - nivojski alarmi

 

220 V AC (-15 %,+10 %) 20 CA ali 12C DC (rez. zunanje bat. napajanje)

 

delovanja -10 do +40 stopinj C
razširjeno del. -10 do +50 stopinj C
skladiščenja -20 do +70 stopinj C

 

iz nerjaveče pločevine (200x140x60 mm)
plastično ohišje (220x160x100 mm)
ohišje po naročilu kupca

 

Primeri uporabe:

 

·         Stenska in namizna izvedba tehtnice

·         Merilni instrument v vodotesnem ohišju iz nerjavečega jekla

     

 


 

 
            TEHNOLOšKA DOZIRNA TEHTNICA - TDT216

 

S tehnološko dozirno tehtnico TDT 216 upravljamo doziranje ene ali več komponent v tehtnico. Primerna je za uporabo v vseh panogah industrije, kjer se dozirajo sipki ali tekoči materiali.

 

 

Opis:

 

Naprava je prvenstveno namenjena za upravljanje srednje oz. zelo zahtevnih dozirnih procesov (npr. tovarne močnih krmil, pretočne tehtnice, tehtnice za pakiranje vreč).

Umerjanje preko tipkovnice, standardne povezave, različni režimi delovanja in možnost prilagoditve programske opreme kupcu, omogoča enostavno vključevanje dozirne tehtnice v poljubno industrijsko krmiljenje ali nadzorni sistem.

Napravo lahko uporabimo v javnem prometu kot dozirno tehtnico razreda točnosti (A) in (B).

Pri razvoju in proizvodnji naprav so upoštevana priporočila in zahteve mednarodne organizacije za merila v javnem prometu OIML.

 

 

Odlike:

 

· avtomatska tehtnica razreda točnosti (A) in (B);

· do 50 meritev v sekundi;

· vrednost delca (1, 2, 5, 10, 20, 50);

· decimalna pika za prikaz (XXX.XX in XXXX.X);

· ponazoritev negativne vrednosti mase;

· ponazoritev prekoračitve območja merjenja;

· kratkostična zaščita napajanja merilnih celic;

· doziranje od 1 do 31 različnih komponent;

· doziranje po 15 receptih;

· grobo, fino in impulzno doziranje;

· avtomatično merjenje presipa in toleranc;

· ura, datum;

· prahotesna membranska tipkovnica;

· statistika uporabe surovin;

· avtomatičen zapis rezultatov doziranja na tiskalnik;

· serijski priključek za nadzorni računalnik in oddaljeni prikazovalnik;

· posebna programska oprema glede na potrebe uporabnika;

 

 

Umerjanje:

 

Umerjanje je postopek, ko pooblaščena oseba preko tipkovnice vnese v napravo potrebne podatke za izračun mase:

·         število meritev v sek (do 50);

·         vrednost delca (1, 2, 5, 10, 20, 50);

·         mesto decimalne pike;

·         področje tehtanja;

·         vrednost tare;

·         vrednost ojačenja;

·         način izračuna mirovnega stanja;

 

 

Vpis receptov:

 

Način doziranja določa operater na tehtnici. Recept REC 00 vsebuje splošne podatke o dozirnem avtomatu, v ostalih receptih so podane željene količine doziranja.

 

V inicializacijske receptu REC 00 določimo parametre:

 

· število dozirnih ciklov;

· stopenjsko ali neprekinjeno doziranje;

· vrednost prazne tehtnice;

· čas umirjanja po končanem doziranju;

· časovna kontrola doziranja;

· način regulacije presipa doziranja;

· način impulznega dodajanja;

· obliko izpisa tiskalnika;

· način komunikacije z nadzornim računalnikom;

· grobo ali grobo-fino doziranje;

· število komponent;

 

V posameznem receptu pa določimo za vsako komponento:

 

· želeno skupno maso ¨C¨;

· delež finega doziranja ¨F¨;

· pričakovano vrednost presipa ¨OFL¨;

· spodnjo tolerančno mejo ¨NTOL¨;

· zgornjo tolerančno mejo ¨PTOL¨;

 

 

Ročno delovanje:

 

Ročno delovanje omogoča operaterju, da s pritiskom na tipkovnivo ročno doda posamezno komponento ali izprazni zalogovnik. Ročni režim je zelo uporaben todi pri odkrivanju morebitnih napak na mehanskem in krmilnem delu dozirne avtomatike.

 

Avtomatično delovanje:

 

V avtomatičnem režimu delovanja izbere operater željeni recept doziranja in število dozirnih ciklov ali željeno skupno maso. Vse ostale operacije opravi avtomat sam.

 

Doziranje vsake komponente je sestavljeno iz naslednjih faz:

· tariranja

· grobega in finega doziranja

· merjenja in izračuna presipa

· izračuna toleranc in impulznega doziranja

· posredovanja podatkov o doseženi količini tiskalniku ali nadzornem računalniku

 

Glede na parametre, vpisane v REC 00, so posamezne faze doziranja lahko izpuščene.

 

Doziranje sipkih materialov v 50kg vreče.

 

 

Tiskalnik:

 

Na priključeni tiskalnik pošilja naprava TDT 216 sporočila ob vklopu in izklopu dozirnega avtomata, ob končanem doziranju posamezne komponente in ob zahtevi za izpis statističnih podatkov.

 

Oblike sporočil na tiskalniku so naslednje:


RECEPT : 12 VKLOP : 07.10.1991 OB 08.00
KOMP. 01 : 0201 kg + 01 kg
KOMP. 03 : 0150 kg + 00 kg
KOMP. 04 : 0320 kg + 00 kg
KOMP. 01 : 0200 kg + 00 kg
KOMP. 03 : 0149 kg - 01 kg
KOMP. 04 : 0319 kg - 01 kg
RECEPT : 12 IZKLOP : 07.10.1991 OB 08.35

PREGLED DELA PO RECEPTU: 12
ZACETEK : 07.10.1991 OB 08.00
KONEC : 07.10.1991 OB 08.35
STEVILO POLNITEV : 005
KOMP. 01 : 01002 kg
KOMP. 02 : 00000 kg
KOMP. 03 : 00750 kg
KOMP. 04 : 01598 kg

SKUPAJ MASA : <003350>kg

STATISTICNI PREGLED POLNITEV
ZACETEK : 01.10.1991 OB 07.00
KONEC : 07.10.1991 OB 8.40
STEVILO : 089
KOMP. 01 : 21451 kg
KOMP. 02 : 18732 kg
KOMP. 03 : 09858 kg
KOMP. 04 : 06812 kg

SKUPAJ MASA : <056856>kg

 

Vhodi in izhodi:

 

Dozirno napravo upravljamo s tipkovnico, z logičnimi signali ali serijskimi sporočili iz nadzornega računalnika.

Iz dozirne naprave vodimo krmilne izhode na pomožne releje ali na programabilni krmilnik.

 

Opis linijskih vhodov in izhodov na 25 polnem D konektrorju:

 

Vhodi

 

STOP

začasno prekine doziranje in nadaljuje po ponovnem pritisku

START/STEP

prične dozirni cikel ali nadaljuje z naslednjo komponento

TOL ACK

nadaljuje proces, čeprav je tolerančna meja presežena

TIME ACK

izbriše časovni alarm

DISCH

loputa za izpust odprta

Izhodi

 

FOB

doziranje komponent je končano, lahko se prične praznjenje

TP

tehtnica je prazna 

DISCH

začetek in konec praznjenja

G/F

grobo ali fino doziranje posamezne komponente

K1-K15*

doziranje posamezne komponente

*če je število komponent večje od 15 so komponente BCD kodirane

 

Tovarna močnih krmil - doziranje in pretovarjanje;

 

 

Serijske povezave:

 

V napravi sta običajno vgrajena dva serijska kanala v standardu RS 232C (na zahtevo kupca je glavni serijski kanal v standardu RS 485).

 

Glavni serijski kanal posreduje podatke tiskalniku ali nadzornem računalniku odvisno od vgrajene programske opreme.

 

Pomožni kanal oddaja ob vsaki meritvi podatek o merjeni masi. Podatek je primeren za prikaz na pomožnem prikazovalniku ipd.

 

Računalniško podprto tehtanje

 

Tehnični podatki:

 

TIP INSTRUMENTA

 

TDT 216

 

VHODNI SIGNAL

 

3-30 mV

 

NAČIN PRETVORBE

 

sinhronizirani VFC pretvornik

 

HITROST PRETVORBE

 

50-1 mer/sek

 

INTERNA LOČLJIVOST

 

6144 do 153600 enot

 

LOČLJIVOST NA PRIKAZOVALNIKU

 

do 3.000 d za javni promet
do 10.000 za interno uporabo

 

STABILNOST NIČLE

 

10 ppm/K max.

 

STABILNOST OJAČENJA

 

5 ppm/K max.

 

NAČIN UMERJANJA

 

preko tipkovnice, podatki se hranijo v EEROM-u

 

NAPAJALNA NAPETOST

 

10 V DC (do 6 merilnih celic)

 

ČAS STABILIZACIJE

 

30 min po vklopu

 

MIKROPROCESOR

 

MC 6802

 

SPOMINSKA VEZJA

 

EPROM, RAM, EEROM

 

DIGITALNI VHODI

 

število 8
max. napetost +30 V DC
tip. napetost +24 V
logična "0" -0.7 do +2.5 V DC
logična "1" +5 do +24 V DC
tip. vhodni tok 1 do 2 mA

 

DIGITALNI IZHODI

 

število 8
tip izhoda "open collector"
max. napetost +50 V DC (na kolektorju)
tip. napetost +24 V DC
logika negativna (tranzistor prevaja pri aktivnem signalu)
max. tok -500 mA (po izhodu)
tip. tok -100 mA

 

KOMUNIKACIJE

 

serijski način, RS232C

·         PORT1: 200-9600 b/s

·         PORT2: 1200 b/s

 

TISKALNIK

 

k napravi serijsko priključimo matrični tiskalnik s serijskim vmesnikom

 

PRIKAZOVALNIKI

 

5 x 14 mm LED (rdeči)
8 x 7 mm LED (rdeči)

 

TIPKOVNICA

 

28 membranskih tipk, 16 LED signalnih lučk

 

NAPAJANJE

 

220 V/50 Hz +10-15%

 

PORABA

 

max. 25 VA

 

TEMPERATURE

 

delovanja -10 do +40 stopinj C
skladiščenja -10 do +70 stopinj C

 

VAROVALKA

 

315 mA

 

DIMENZIJE

 

Š x V x G 230x125x240 mm

 

MASA

 

max. 4.5 kg

 

· Sheme konektorjev

·  Shematski prikaz prednje strani

 

         

 

 

 
                     Večkanalni ojačevalnik mV signalov - IM228

 

Merilni instrument IM 228 uporabljamo v industriji, kjer z elektromehanskimi pretvorniki na bazi merilnih lističev merimo maso, silo, nivo, tlak in druge fizikalne veličine.

 

 

Opis:

 

Instrument lahko obdela štiri, med seboj neodvisne signale iz merilnih pretvornikov. Rezultat obdelave merilnega signala je groba indikacija vrednosti na LED prikazovalniku, natančen odčitek na LCD prikazovalniku ter standardizirani analogni izhod 4-20 mA, ki ga uporabimo kot vhodni podatek v sistemih za vodenje procesa.

Osem nivojskih komparatorjev, ki so vgrajeni v napravi lahko uporabimo kot zaščitni element pred preobremenitvijo, praznim tekom ali kot dvotočkovni regulator.

 

 

Ukazi med delovanjem:

 

Nicliranje, tariranje, detariranje, prikaz bruto-neto; izbor kazanja.

 

 

LED prikazi:

 

Vsak kanal ima skupno 30 segmentov. Tretji element predstavlja področje ± 2 % okoli ničle, vsak naslednji pa 4% polne skale do 28. segmenta, ki predstavlja področje med 98 in 102 %, Vedno se prikazuje bruto vrednost!

 

 

Sporočila na LCD prikazovalniku:

 

SPOROČILA MED DELOVANJEM:

· mer. vrednost v enotah

· mer. vrednost v % polne skale

· stanje izhodov in vhodov

· prekoračitev območja, delovanje A/D pretvornika

· ura in datum

SPLOŠNE NASTAVITVE:

· ura, datum, ser.hitrost, analogni izhodi

· funkcija izhodov.,histereza

NASTAVITVE KANALOV

· izbor kanala, ojačanje, povprecenje (1,2,..128)

· kriterij mirovanja, začetna tara, sledenje ničle

UMERJANJE KANALOV

· kanal, merska enota (kg,g,N,kN), mesto dec. pike,

· vrednost delca, tara, sp.točka, zg.točka

· MAX - maksimalna vrednost

VPIS MEJNIH VREDNOSTI

· tipi vrednosti:
1Lo,2Lo,3Lo,4Lo,1Hi,2Hi,3Hi,4Hi, 1+2,3+4,1-2

 

 

Tehnični podatki:

 

VHODNI SIGNAL

 

NAČIN PRETVORBE

 

 LOČLJIVOST

 

TEMP. KOEFICIENT 

 

 NAČIN UMERJANJA

 

NAPAJANJE MERILNE CELICE

 

TIP PROCESORJA in SPOMINSKIH VEZIJ

 

TIP PRIKAZOVALNIKOV

 

 VHODI

 

 

IZHODI 

 

 

 

NAPAJANJE

 

TEMPERATURE

 

 

TOP OHIŠJA

 

+ 0.5 - 3 mV/V

 

20 bit Delta Sigma ADC in digitalno filtriranje

5 - 50 mer/sek;

 

do 10.000 d za tehnološka merjenja

 

ničle TKo < 100 ppm / 10 K
ojačenja TKc < 50 ppm / 10 K

 

preko tipkovnice v EEPROM spom. vezju

 

5 V DC, Rmin = 70 W

 

80C31/80C32 8 k RAM, EPROM, EEPROM

 

4 x 30 LED segmentov

LCD prikazovalnik 2 x 16 znakov

 

4 X mV vhod merilne celice
8 X nivojski vhodi 24 V DC

 

4 X analogni izhod 4-20 mA
1 X serijski izhod RS 232C ali RS 485
8 X nivojski izhodi ( aktivni/pasivni) 24 V DC

 

220 V AC (-30%, +10%)

 

delovanja -10 do +40 stopinj C
razširjeno del. -10 do +50 stopinj C

1/2 standardnega panela (3HE/42TE)

 

     

 

 

 
 

                      OJAČEVALNIK mV SIGNALOV - SGA02

 

Ojačevalnik SGA02 uporabljamo v industriji, kjer z elektromehanskimi pretvorniki na bazi merilnih lističev merimo maso, silo, tlak, nivo ali druge veličine.

 

 

Opis:

 

Standardizirani napetostni in tokovni izhod omogočata, da ojačevalnik uporabimo kot vmesnik med elektromehanskim pretvornikom v industrijskem procesu in merilnim ali nadzornim sistemom.

 

Vgrajene nivojske komparatorje z relejskimi izhodi lahko uporabimo kot zaščito pred preobremenitvijo in praznim tekom ali kot dvotočkovni regulator.

 

Z vgrajenimi stikali lahko enostavno in hitro spreminjamo naslednje parametre:

· faktor ojačenja;

· način kompenzacije mrtve teže (tare);

· tip napetostnega in tokovnega izhoda;

 

 

Odlike:

 

· napajanje in ojačevanje mV signala iz merilnih celic;

· napetostni in tokovni izhod;

· dva nastavljiva nivoja z relejskimi izhodi;

· standardne dimenzije 1E (160 x 100mm);

· enostavna vgradnja in umerjanje;

 

 

Tehnični podatki:

 

NAPAJANJE

 

220 V AC

 

PORABA

 

max. 6 VA

 

TIP PRIKLJUČENEGA PRETVORNIKA

 

vsi pretvorniki z merilnimi lističi in drugi z diferencialnim mV izhodom

 

POVEZAVA DO PRETVORNIKA

4 žilni kabel z odklopom

 

NAPAJANJE PRETVORNIKA

 

10.0 V DC ; Rmin = 50 Ohm

FAKTOR OJAČENJA

 

zvezno nastavljiv s potenciometrom in stikali
500-1500 (S1=ON)
1500-4500 (S2=ON)
2000-6000 (S1=S2=ON)

 

TEMPERATURNA STABILNOST

 

ojačenja Tkc 100 ppm/K
ničle Tko 50 ppm/K

 

LINEARNOST

 

L > 0.1% pri referenčni temperaturi

 

IZHODI

 

napetostni: +5V, +10V, +-10V, +-5V
tokovni: 0-20mA, 4-20mA, 5-25mA

 

KOMPARATORJI

 

dve nivojski stikali,
nivoji nastavljivi s potenciometrom,
vsak nivo ima en relejski izhod z izmeničnimi kontakti

 

TEMPERATURNO PODROČJE

 

delovanja od -10 do 45 stopinj C
skladiščenja od -30 do 70 stopinj C

 

DIMENZIJE

 

160 x 100 x 25 mm

 

OZNAKA PRI NAROČILU

 

SGA02/UI napetostni in tokovni izhod
SGA02/UIK napetostni, tokovni in komparatorski izhodi

     

 

 

 

 

 

 

                                OJAČEVALNIK mV SIGNALOV - SGA05

 

 

 

Pretvorniki z merilnimi lističi imajo tipično vhodno upornost od 120 do 1000 Ohm. Vzbujamo jih z enosmerno napetostjo. Izhodni signali takih pretvornikov so diferencialni, v razredu nekaj mV.

Probleme napajanja in ojačevanja takih pretvornikov rešuje ojačevalnik SGA05, ki je opisan v nadaljevanju.

 

 

Tehnični podatki:

 

Ojačevalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov:

· preciznega vira napajalne napetosti 10.0 V do 125 mA;

· instrumentnega ojačevalnika z nastavljivim ojačanjem in vezjem za tariranje izhodnega

       operacijskega ojačevalnika;

· z aktivnim filtrom in standardiziranim izhodom vezja za pretvorbo napetostnega signala v

       tokovni vezja;

· z dvema komparatorjema z nastavljivo točko preklopa in relejskimi izhodi;

· vsi našteti sklopi se nahajajo na vezju formata (98x82 mm);

· napajalni del Vhod: 15 do 30 V DC ( Ityp = 100 mA );

· interno napajanje: ± 12 V Napajanje pretvornika: 10.0 V Imax= 125 mA;

· indikacija zun. napajanja LED lučka L3;

 

 

Instrumentni ojačevalnik:

 

Tariranje vhodnega signala:

· z uporom R15 povečujemo, z uporom R 14 zmanjšujemo vhodni signal;

· ob vključenem stikalu SW1/S8 lahko fino reguliramo vhodni signal s potenciometrom P2,

       (tipično v območju (4% FS),

· ob vključenem stikalu SW1/S6 lahko grobo reguliramo vhodni signal s potenciometrom P2,

       (tipično v območju (50% FS),.

 

 

Ojačevalnik vhodnega signala:

 

Ojačevanje je določeno z enačbo:

· G = 1 + ( 40 k( / R ) , kjer je R nadomestna upornost paralelno vezanih uporov R1, R2, R3 in

                                          R4 v kOhm;

· s stikali SW1/ S5 do S8 določamo vrednosti ojačanja v prvi stopnji;

 

 

Napetostni izhod:

 

· na operacijskem ojačevalniku OPA 27 (IC 2) zvezno spreminjamo ojačanje od 10 do 30 s

       potenciometrom P1;

· z izbiro ustreznega ojačanja na vhodni in izhodni stopnji lahko vhodni mV signal normiramo;

· pri izračunu ustreznega ojačanja moramo upoštevati, da je maksimalna predvidena izhodna  

       napetost + 10V;

· pri večjem signalu lahko preide ojačevalnik v nasičenje (pri 11.2 V!);

 

 

Tokovni izhod:

 

· vezje IC3 pretvarja napetostni v tokovni signal po tabeli,ki je napisana na električni shemi;

· maksimalna vrednost bremena na tokovnem izhodu je 500 Ohm;

 

 

Komparatorji:

 

· s potenciometroma P3 in P4 nastavljamo nivoje preklopov;

· izhodi komparatorja IC4 krmilijo releja RE1 in RE2, kjer je uporabniku dostopen po en

       izmenični kontakt;

· stanje komparatorskih izhodov kažejo LED lučke LD1 in LD2;

· komparatorji primerjajo izhodni signal z napajanjem merilnega pretvornika;

 

 

Povezave:

 

· Enosmerno napajanje ojačevalnika priključimo na vezje preko vijačnih priključkov.

· Kontakti relejev so dostopni na 8 polnem konektorju kot je razvidno iz slike.

· Napajanje merilne celice in izhodi so izvedeni na 8 polnem vijačnem konektorju, lega

       posameznih priključkov je prikazana na spodnji sliki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ELEKTRONSKA TRAČNA TEHTNICA - TT 225 R

 

Instrument TT 225 R je naprava za prikaz in obdelavo podatka o pretoku materiala. Pri tem meri obtežbo in hitrost transportnega traku oz. reakcijsko silo na odbojni plošči.

 

Mehansko je instrument zgrajen tako, da je primeren za samostojno montažo oz. za montažo v komandni pult.

 

 

Odlike:

 

·         poljubna vrednost masnega pretoka;

·         inkrement zadnjega mesta 1,2,5,10,20,50;

·         decimalna pika za prikaz XXX.XX in XXXX.X;

·         indikacija negativne vrednosti pretoka;

·         indikacija prekoračitve območja merjenja;

·         regulacijski in nivojski izhodi;

·         membranska tipkovnica;

 

 

Tehnični podatki:

VHODNI SIGNAL

3-30 mV iz merilne celice
0-5 V iz rotacijskega dajalnika

NAČIN PRETVORBE

 

sinhronizirani VFC pretvornik,
digitalno filtriranje pretoka

HITROST PRETVORBE

 

5 - 0,1 mer/sek

 

NAČIN UMERJANJA

 

preko tipkovnice, podatki so v EEROM-u

NAPETOST NAPAJANJA

 

10 V DC ,do 6 mer.celic
5 V DC za rotacijski dajalnik

NAPAJANJE

 

220 V/50 Hz +10 -15%
poraba max. 25 VA

TEMPERATURE

 

delovanja -10 do +40 °C
skladiščenja -10 do +70 °C

DIGITALNI VHODI

 

število 3 (8)
tip. napetost + 24 V

DIGITALNI IZHODI

 

število 3 (8)
tip izhoda "open collector"
tip. napetost + 24 V DC

ANALOGNI IZHODI

 

število 2
tip izhoda tokovni, 0-20 mA

KOMUNIKACIJE

 

serijski način, RS 232C

 

 

Parametri regulacije:

 

OZNAKA

POMEN

 

SET

vstop v nastavljanje parametrov

F3

želena vrednost kumulative

F4

pavze v regulatorskem režimu:

T1

začetna zakasnitev

T2

končna zakasnitev

T3

zakasnitev anal. izhoda

F5

vrednost želenega pretoka

F6

maksimalna hitrost

F7

srednja hitrost

F8

koeficienti PID regulatorja

 

Parametri umerjanja:

 

OZNAKA

POMEN

rr

hitrost pretvorbe in prikaza

SP

prikazovanje pretoka

SC

prikazovanje mase

dpp

decimalna pika pri prikazu pretoka

dpC

decimalna pika pri masi

dpp

decimalna pika pri pretoku

COr

korekcijski faktor

NOP

število impulzov rot.

Hi

maksimalni pretok mase

LO

minimalni pretok

 

Opis tipk:

 

S tipko za ničliranje dosežemo, da tehtnica zavzame novo izhodišče pretoka. Po vklopu naprave le ta avtomatično upošteva vrednost ničelnega pretoka, ki jo je naprava izračunala v posebnem postopku imenovanem TARIRANJE. Po ponovnem pritisku na tipko se izhodišče pomakne v točko, določeno pri umerjanju. Po prvem pritisku na tipko se prižge tudi LED lučka na tipki, po drugem pritisku pa LED ugasne.

Tipka za prikaz trenutne obtežbe traku. Vrednost obtežbe se prikaže na pomožnem kazalniku.

 

Tipka za prikaz trenutne hitrosti traku. Vrednost hitrosti se prikaže na pomožnem kazalniku.

 

Tipka za preizkus kazalnikov deluje stalno in vpliva le na prikaz. Po pritisku na tipko se za 2-3 sekunde prižgejo vsi segmenti na kazalnikih in vse LED lučke.

 

Tipka za postopek tariranja. S tem postopkom odpravimo nihanja pretoka, ki jih povzroči različna teža traku in drugi motilni vplivi.

 

Naprava vsebuje t.i. uro realnega časa. Uro lahko kontroliramo in spreminjamo v posebnem režimu, imenovanem "ura". Ob prvem pritisku na tipko se pojavi izpis: U XX . XX . XX

Prvi dve številki prikazujeta uro,drugi dve minuto, tretji par številk pa sekundo.Po drugem pritisku sledi izpis: d XX . XX . XX kjer si slede dan,mesec in leto.

 

Tipka za začetek reguliranega doziranja.

 

Tipka za spremljanje skupnega pretoka- števca mase.

 

 

 

Opis vhodov in izhodov:

 

Linijski vhodi- število 3 (8)

Št.pin

Oznaka in pomen

1

PA 0 TRAK TEČE

14

PA 1 START REGULACIJE

2

PA 2 KONEC REGULACIJE

15

PA 3 ni uporabljen- ne poveži!

3

PA 4 ni uporabljen- ne poveži!

16

PA 5 ni uporabljen- ne poveži!

4

PA 6 ni uporabljen- ne poveži!

17

PA 7 ni uporabljen- ne poveži!

 

Linijski izhodi - število 4

Št.pin

Oznaka in pomen

5

PB0 masni impulz (50 ms)

14

PB1 masa dosežena ( 500 ms)

6

PB2 prva mejna vrednost

6

PB3 druga mejna vrednost

 

Povezave, analogni izhodi, rot. dajalnik

Št.pin

Oznaka in pomen

9

+24 V DC zunajnje napajanje

22

+24 V DC zunajnje napajanje

10

GND - za dig. vhode in izhode

23

L-GND

11

AN OUT1 - reg. izhod 0-20 mA

24

AN OUT2 - tr. pretok, 0-20 mA

12

IN iz rot. dajalnika

25

V cc - 5V DC za rot. dajalnik

13

GND rot. dajalnika

 

Serijska komunikacija

Št.pin

Oznaka in pomen

1

TXD2- pom. kanal

2

RXD - vhodni podatek

3

TXD - izhodni podatek

4

ni uporabljen

5

GND

6

RTS - mod.kontrola

7

CTS - mod. kontrola

 

               

 

 

 

Uredi nogo